รูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม สำหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประทีป นานคงแนบ, ปรัชญนันท์ นิลสุข, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์

Abstract


รูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม สำหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนาขึ้นตามแนวคิดในการผสมผสานการนิเทศออนไลน์เข้ากับการนิเทศแบบดั้งเดิมหรือการนิเทศแบบพบหน้า ในบริบทของการฝึกงานของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีระดมความคิดเห็นด้วยเทคนิคเดลฟายกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสาระสนเทศ จำนวน 19 คน รูปแบบพัฒนาขึ้นมี 9 ขั้นตอนหลัก 33 ขั้นตอนย่อย โดยมีขั้นตอนหลัก ดังนี้ คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการลงทะเบียน ขั้นการปฐมนิเทศ ขั้นจัดนักศึกษาฝึกงาน ขั้นการนำและให้คำปรึกษา ขั้นการควบคุม ขั้นการประเมิน ขั้นการรายงาน และขั้นการให้ข้อมูลป้อนกลับ ในส่วนของขั้นตอนย่อย ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยการนิเทศฝึกงานแบบปกติร้อยละ 45 และองค์ประกอบย่อยการนิเทศฝึกงานแบบออนไลน์ร้อยละ 55

คำสำคัญ : การนิเทศฝึกงานแบบผสม, การนิเทศฝึกงานแบบออนไลน์, การนิเทศฝึกงานแบบปกตินักศึกษาช่างอุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus