อิทธิพลของศาสนากับนาฏศิลป์อินเดียดั้งเดิม

นนทลี รัตนพันธุ์

Abstract


นาฏศิลป์อินเดียดั้งเดิมมีความผูกพันอยู่กับคติความเชื่อและศรัทธาในศาสนาฮินดู การแสดงนาฏศิลป์จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมที่เน้นความลึกลับ ศักดิ์สิทธิ์ เช่น การระบำเพื่อบูชาเทพเจ้า การบวงสรวง เป็นต้น เนื่องจากมีความเชื่อว่าต้นกำเนิดของการฟ้อนรำมีความสัมพันธ์กับเทพ 2 องค์ในศาสนาฮินดู คือ พระศิวะและพระพรหม เพราะเป็นผู้ประทานนาฏยศาสตร์เหล่านี้มาให้แก่มวลมนุษย์ โดยมีพระศิวะเป็นผู้ให้กำเนิดเสียงไพเราะของดนตรี ผู้สร้างลีลาและจังหวะระบำอันงดงาม และพระพรหมเป็นผู้สร้างศิลปะการแสดง ส่งผลให้นาฏศิลป์อินเดียดั้งเดิมจึงมีความผูกพันอยู่กับความเชื่อและศรัทธาในศาสนาฮินดู และทำให้การแสดงนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องทางศาสนา และพิธีกรรมตั้งแต่อดีตและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

คำสำคัญ: นาฏศิลป์, อินเดีย, ศาสนา

 

Traditional Indian dance is closely tied to Hindu beliefs and beliefs. The performance of the dance therefore reflects the connection with rituals that emphasize the sacred mysteries, such as dances for worshiping deities and spirits because it is believed that the origin of the dance is related to the two gods in Hinduism, namely Shiva and Brahma, because it is the one who gave these theories to humanity with Shiva producing the beautiful melodies of music the creator of the beautiful style and rhythm and Brahma is the creator of the performing arts resulting in the traditional Indian dance being attached to the belief and faith in Hinduism and made the show reflect religious affiliation, and rituals from the past and passed down to the present.

Keywords: dance, Indian, religions


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2020.23

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus