องค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภิรมย์ จีนธาดา, เอกรินทร์ สังข์ทอง, เรชา ชูสุวรรณ

Abstract


การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 45 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 18 คน ครูวิชาการ 18 คน และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็นข้อคำถามชนิดปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทฤษฎีฐานราก ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3) การสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษา 4) การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 5) การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 6) การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 7) การส่งเสริมให้เกิดการยอมรับทางวัฒนธรรม

คำสำคัญ: การส่งเสริมการจัดการศึกษา, ความยุติธรรมทางสังคม, สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

This qualitative case study aimed to investigate the components in promoting educational management for social justice in the three southern border provinces of Thailand. The participants in the research were 18 school administrators, 18 teachers and 9 directors of the Primary Education Service Area Offices (PESAO) in the three southern border provinces. A purposeful selection was employed for the participant recruitment of the study. Interviews were employed for the data collection.The data were analyzed using grounded theory methods. The study revealed that there were 7 components in promoting educational management for social justice in the three southern border provinces of Thailand: 1) Educational management in accordance with the social context 2) Development of management efficiency 3) Promoting educational opportunities 4) Supporting educational resources equally and equally 5) Developing learners’ potential 6) Promotion of educational management for citizenship and 7) Promoting cultural acceptance.

Keywords: promoting educational management, social justice, three southern border provinces


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2020.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus