Author Details

ก้องกุล, กรวิกา, Thailand

  • Vol 20, No 2 (2552): Academic Services Journal - บทความวิจัย
    การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย
    Abstract  PDF