การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อำนาจ สุคนเขตร์, วิษณุ เพชรประวัติ, พิเชษฐ เพียรเจริญ, คณิศร รักจิตร

Abstract


การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาวิธีการติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2) เพื่อศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ที่มีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ บนอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 5 คน ปรากฏว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีที่ติดตั้งขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดี (X=4.12) จากนั้นได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งาน จำนวน 1,793 คน โดยได้ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 320 คน ที่มีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล ปรากฏว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ดี (X=4.23) จึงสรุปได้ว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ติดตั้งขึ้นมามีคุณภาพและประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 4.12 และมีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 4.23 

คำสำคัญ: การติดตั้ง วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus