การบริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้: ความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ฤทัยชนนี สิทธิชัย, จุฑารัตน์ กิมาคม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาแก่ผู้ใช้บริการของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ความต้องการในการให้บริการการศึกษาแก่ผู้ใช้บริการของฝ่ายหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ และเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการ

การศึกษาแก่ผู้ใช้ของนักศึกษาที่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ต่างกัน ประชากรในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 114 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมและความพึงพอใจเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม หาความถี่ ร้อยละ ของตัวแปร พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์, ความต้องการและข้อเสนอแนะในการฝึกอบรม ทดสอบสมมุติฐาน ด้วยสถิติทดสอบ ที

ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมโดยรวมทุกด้านพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (= 4.07) โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เรื่องการตรงต่อเวลา และความเป็นกันเองของวิทยากร พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.51; 4.50) 2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมทุกด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การสืบค้นสารนิเทศระบบออนไลน์ (OPAC) บริการสืบค้นออนไลน์จาก WWW (WebPAC), ERIC Online และวิทยานิพนธ์ออนไลน์ตามลำดับ (= 4.01, 3.92, 3.92, 3.92) 3) นักศึกษาที่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมไม่ต่างกัน 4) นักศึกษาที่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมสูงกว่านักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: การฝึกอบรม, การให้การศึกษาผู้ใช้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus