การบริการสารสนเทศเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การตลาด : กรณีศึกษา

ปรัชญนันท์ นิลสุข, ทิพภากร รังคสิริ

Abstract


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสัมมนาชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี 2550 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เรื่อง ช่องทางเพิ่มมูลค่าห้องสมุด ยุคเศรษฐกิจเพียงพอ และพิธีมอบรางวัล "ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต" ณ หอประชุม ศ. สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 9 -10 สิงหาคม 2550

ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต (2549) นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้มีประกาศของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะใน หมวด 7 การบริการ ที่ระบุไว้ว่า "ห้องสมุดควรมีบริการพื้นฐาน และบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ในรูปแบบที่หลากหลายมีระเบียบการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการอย่างเสมอภาค สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการนำกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุดเชิงรุก" การบริการสารสนเทศสำหรับห้องสมุดจึงไม่ควรตั้งรับอยู่นิ่งกับห้องสมุดอีกต่อไป แต่ควรมีแนวคิดและวิธีการโดยผสมผสานกลยุทธ์การตลาด เพื่อทำให้การบริการสารสนเทศของห้องสมุดเป็นที่ประทับใจและนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ เมื่อนำเอากลยุทธ์ทางการตลาดมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การบริการสารสนเทศจากเดิมที่เป็นสารสนเทศจากหนังสือหรือตำราเป็นเล่ม ผู้ใช้บริการจะต้องไปอาศัยอ่านจากห้องสมุดโดยห้องสมุดตั้งรับในการให้บริการ ถ้าเราปรับเปลี่ยนการบริการสารสนเทศเป็นเชิงรุก ปรับเปลี่ยนวิธีการมุ่งไปที่ผู้รับบริการหากลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร ปรับเปลี่ยนสื่อการนำเสนอที่ทันสมัยและรวดเร็วเข้าถึงผู้รับบริการได้ในทุกที่ทุกเวลา ห้องสมุดก็จะกลายเป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ผู้ใช้บริการประทับใจ ผู้ให้บริการก็จะทำงานอย่างมีความสุข


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus