การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มบริหารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ลัดดา เจียมจิตต์ตรง, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, ปรัชญนันท์ นิลสุข

Abstract


สตร์ L3 "เสริมสร้าง กฟผ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และองค์การแห่งคุณภาพ" ของแผนวิสาหกิจ กฟผ. ปี 2552-2556 และยุทธศาสตร์ที่ 4 "การนำไอซีที มาใช้ในการพัฒนาให้นำไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-based Society)" ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฟผ. ปี 2552-2556 เพื่อให้มีการถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรลงไปสู่ระดับปฏิบัติการ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มบริหารองค์กร กฟผ. ขึ้นตามแนวคิดวัฏจักรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เพื่อใช้เป็นสื่อกลางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบดังกล่าวนอกจากจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากร กฟผ. ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ให้เป็นผู้รอบรู้ และนำความรู้ที่จัดเก็บไว้ในระบบไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร กฟผ. อีกด้วย

คำสำคัญ : การจัดการความรู้, องค์การแห่งการเรียนรู้, กลุ่มบริหารองค์กร, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), วัฏจักรการพัฒนาระบบอินทราเน็ต


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus