การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์สถานภาพองค์การเทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามแนวคิดรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award: PMQA)

ปิยะพงษ์ ประจวบบุญ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์สถานภาพองค์กร สำหรับใช้เพื่อการประเมินสถานภาพองค์กรเทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์เพื่อตอบคำถามด้านสถานภาพเทศบาลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแล้วนำมาพัฒนาเพื่อการวิเคราะห์สถานภาพองค์กรคือ เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award: PMQA) ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการนำองค์กร (2) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (3) ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) ด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (5) ด้านการให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล (6) ด้านการจัดการกระบวนการ (7) ด้านผลลัพธ์การดำเนินงาน การพัฒนาเครื่องมือนี้ได้ใช้เทคนิลเดลฟาย โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน จากนั้นได้นำเครื่องมือนี้ไปประเมินสถานภาพเทศบาลตำบลชุมพลบุรี

ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลตำบลชุมพลบุรีมีสถานภาพการบริหารงานอยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยมีสถานภาพด้านการนำองค์กรระดับสูงที่สุด (X= 3.72) ด้านการวางแผนกลยุทธ์และด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ อยู่ในระดับสูงรองลงมา (X = 3.70) ด้านการจัดการกระบวนการ (X=3.65) ด้านผลลัพธ์การดำเนินงาน (X= 33.60) ด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (X= 33.59) และ ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากร (X =3.55 ) ลดหลั่นตามลำดับ

คำสำคัญ: การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร, การประเมินสถานภาพองค์กร, การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์สถานภาพองค์กร, รางวัลคุณภาพ, เทศบาลตำบลชุมพลบุรี


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus