การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิมลศรี มณฑาทิพย์

Abstract


ภายใต้ยุคแห่งกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ อย่างเป็นพลวัตและไร้ขีดจำกัด และมีความเข้มข้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่อาศัยความทันสมัยของเทคโนโลยีมากขึ้น สังคมมีลักษณะเป็นสังคมบริการและสังคมสารสนเทศที่มีปัจจัยทางด้านความรู้ และสารสนเทศเป็นทรัพยากรสำคัญในการสร้างประสิทธิภาพทางการบริหาร ปัจจุบันหน่วยงานและองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีความพยายามและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ได้นำระบบมาตรฐานคุณภาพและเครื่องมือทางด้านการบริหารต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการปรับเปลี่ยนการบริหาร ซึ่งมีรูปแบบการบริหารทั้งที่เป็นแนวคิดทางซีกโลกด้านตะวันตก และซีกโลกด้านตะวันออก นำมาประยุกต์เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการแนวใหม่ที่เน้นการบริหารงานทั้งเชิงคุณภาพและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งสำคัญจะต้องมีความสอดคล้องกับความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการ และทำให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งในปัจจุบันการบริหารจัดการแนวใหม่ที่เน้นการให้ความสำคัญกับคุณภาพในทุกภาคส่วนขององค์การ เป็นแนวคิดที่สามารถใช้ได้กับทุกขนาดทุกประเภทขององค์การ โดยกำหนดเกณฑ์การดำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศในการบริหาร เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสูงและเกิดความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ พัฒนาขีดความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการสู่มาตรฐานโลก


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus