การรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนของรัฐต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ กรณีศึกษาโรงเรียนของรัฐในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ศันสนีย์ อรุณสินประเสริฐ

Abstract


การศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนของรัฐต่อนโยบายเรียน ฟรี 15 ปีของรัฐ กรณีศึกษาโรงเรียนของรัฐ เขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้ ระดับความพึงพอใจ และระดับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลเพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้ ระดับความพึงพอใจ ระดับความคาดหวัง 3) เพื่อนำเสนอแนวทางวิชาการในการส่งเสริมการรับรู้ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนของรัฐ ต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนของรัฐ เขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 10 โรงเรียน จำนวน 381 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
One way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า 1. การรับรู้ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนของรัฐต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนของรัฐต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐโดยพิจารณาตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฎิบัติงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ, การรับรู้, ความคาดหวัง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus