LectureMAKER อีเลิร์นนิ่งสไตล์เกาหลี

อำนาจ สุคนเขตร์

Abstract


โปรแกรม LectureMAKER เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสื่ออีเลิร์นนิ่งอันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพอันเต็มเปี่ยมของโปรแกรม LectureMAKER ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสื่ออีเลิร์นนิ่งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อีกทั้งมีเครื่องมือต่างๆ ที่หาไม่ได้จากสร้างสื่ออีเลิร์นนิ่ง เช่น เครื่องมือช่วยในการวาดรูป, เครื่องมือเขียนสมการและสูตรทางวิทยาศาสตร์, เครื่องมือสร้างกราฟและเครื่องมือสร้างรูปทรงต่างๆ เป็นต้น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus