การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิ่งกนก เพชรสังข์

Abstract


โครงการงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542 จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษา การวิจัยนี้ใช้วิธีประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากการประเมินหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542 โดยเป็นข้อมูลจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษาตามที่ปรากฏในรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1– 3 และข้อมูลจากการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา ผลการศึกษาพบว่าความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกับศิษย์เก่าผู้ตอบแบบสอบถามในด้านความคาดหวังให้หลักสูตรฯ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีจริยปรัชญา และทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมด้วยจริยปรัชญา

คำสำคัญ: จริยศาสตร์ศึกษา การประเมินหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus