การถอดบทเรียนทักษะชีวิตของนิสิตจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รุจโรจน์ แก้วอุไร, นิกร จันภิลม, ศตพล กัลยา, ศศิธร นาม่วงอ่อน, ศุภสิทธิ์ เต็งคิว, อพัชชา ช้างขวัญยืน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการใช้ทักษะชีวิตของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ซึ่งออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนิสิตผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย กิจกรรมการบริหารจัดการการจัดนิทรรศการภาพถ่ายและการประกวดถ่ายภาพ รายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ โดยให้นิสิตดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการใช้ทักษะชีวิตของนิสิตเอง ได้แก่ 1) ทักษะการร่วมมือร่วมใจ 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์และ 3) ทักษะการติดต่อสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และนิสิตที่ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการและการประกวดถ่ายภาพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 70 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตพฤติกรรม ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัยและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จากนั้นจึงนำมาถอดเทป

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) การเลือกหัวข้อการจัดกิจกรรม 2) การวางเค้าโครง 3) การประชุมวางแผนการดำเนินงาน 4) การลงมือปฏิบัติ 5) การติดตามความก้าวหน้าของงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการแก้ไขปัญหา 6) การดำเนินกิจกรรมและการนำเสนอผลงาน 7) การสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นิสิตได้พัฒนาทักษะชีวิตในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ประกอบด้วย 1) ทักษะการร่วมมือร่วมใจ (collaboration) เป็นทักษะที่นิสิตมีการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม ซึ่งนิสิตต้องใช้ทักษะการร่วมมือร่วมใจทั้งกับเพื่อนในกลุ่มและเพื่อนนอกสาขาวิชาในการจัดกิจกรรม เนื่องจากนิสิตทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มจึงต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) นิสิตได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ จากการได้รับมอบหมายกิจกรรม ซึ่งลักษณะการดำเนินงานการประสานงานจะต้องมีการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจในปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 3) ทักษะการติดต่อสื่อสาร (communication) นิสิตได้มีการใช้ทักษะในการสื่อสารในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของตนและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อให้แผนการดำเนินงานมีความเหมาะสมเป็นไปตามที่ตกลงกัน ซึ่งนิสิตมีการสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มโดยมีการประชุมกลุ่ม และมีการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เข้ามาดำเนินการในการสื่อสาร

คำสำคัญ: การถอดบทเรียน, ทักษะชีวิต, กิจกรรมการเรียนการสอน

 

This research aimed to draw lessons learned to use the life skills of students in the project-based learning in the Photography Technology Course. Instructional design to promote life skills for students through activities. That was included activities, management, photography exhibition and photography contest. Students management life skills included 3c Life Skills 1)Collaboration 2) Critical thinking and 3) Communication. The sample group used in this study consisted of 70 undergraduate students registered in the Photography Technology Course and students who join activities and exhibition photography contest of the 2017 academic year selected by purposive sampling. This research used data analysis techniques by analytic induction and data collected from the interviews were collect systematically. The data were transcribed from tape record. (Transcription of data)

The results, Instruction in the Photography Technology Course which included 1) Choosing the topic, 2) Layout of the project, 3) Planning, 4) Act, 5) Tracking project tasks, data analysis and solution 6) Presentation 7) Conclusion. Learning Activities enable students to developed life skills at all stages of experiential learning which included 1) Collaboration, the skills that students have to learn in team work. Students need to use collaboration skills with friends in the group and the other because working together can improve their collaboration skills.project activities. 2) Critical thinking, the students have to develop analytical thinking for assignment of activities. Coordination, making the decision and problem solving must be analytical thinking that coordinates smoothly. 3) Communication, the students use communication skills in the context of their opinions and listen to the opinions of others in order for the plan to work properly as agreed, it can lead to smooth implementation.

Keywords: lessons learned, life skills, instructional process


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2019.27

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus