การทำงานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

วาสนา เภอแสละ, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, สุรี พฤกษ์ทวีศักดิ์

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการทำงานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 2) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จำนวน 2,635 คน สามารถกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 348 คน จากสูตรการคำนวณของทาโร่ ยามาเน่ วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) การทำงานเป็นทีม ด้านการกำหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และด้านการกระจายความเป็นผู้นำส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 2) ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความผูกพัน ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้านความผูกพัน ด้านบรรทัดฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

คำสำคัญ: การทำงานเป็นทีม, ความผูกพันต่อองค์การ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

The objective of this research were 1) to study teamwork affecting organizational commitment of employees in automotive industry 2) to study organizational commitment affecting task performance of employees in automotive industry. The survey research was used as the research methodology. The population consisted of 2,635 employees in automotive industry especially a Hi-tech Industrial Estate. The sample size was 348 employees which was determined based on Taro Yamane’s formula. Proportional stratified random sampling was used as the sampling method. The research instrument was the questionnaire. The statistics using for data analysis are percentage, mean, standard deviation, multiple regression analysis. The research results show that 1) teamwork in terms of team mission and goals determination, open communication, and leadership distribution have an effect towards organizational commitment of employees in automotive industry and 2) organizational commitment in terms of continuance commitment and normative commitment have an effect towards the task performance of employees in automotive industry.

Keywords: teamwork, organizational commitment, task performance


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2018.50

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus