Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Academic Services Journal, Prince of Songkla University?
Go to Login

 

Author Guidelines

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ สามารถส่งบทความได้ที่ Journal of Information and Learning

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ทั้งฉบับพิมพ์และฉบับออนไลน์ จัดพิมพ์โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย

ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์) และต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารหรือแหล่งเผยแพร่อื่นใด บทความทุกเรื่องต้องผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยใช้รูปแบบการประเมินที่ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (double-blind peer review)

ก่อนการดำเนินการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เขียนต้องพิจารณาว่าบทความมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบข่ายการตีพิมพ์ของวารสาร จึงดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

1. การเตรียมต้นฉบับ
     1.1 การพิมพ์ จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word หรือ Libre office กระดาษขนาด A4 ระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน ขนาด 1 นิ้ว จัดรูปแบบเนื้อหาเป็น 1 คอลัมน์ พร้อมระบุหมายเลขหน้าในตำแหน่งมุมขวาล่าง
     1.2 ตัวอักษร ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun New
           1.2.1 ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 point แบบหนา
           1.2.2 บทคัดย่อใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
           1.2.3 หัวข้อใช้ตัวอักษรขนาด 16 point แบบหนา
           1.2.4 เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด 16 point แบบธรรมดา
           1.2.5 เอกสารอ้างอิงใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
     1.3 การเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ วารสารกำหนดให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กในคำศัพท์ที่ไม่ใช่คำเฉพาะ สำหรับคำเฉพาะให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ๋ในอักษรตัวแรก
     1.4 การเว้นวรรค
           1.4.1 การเว้นวรรคให้เคาะแป้นเว้นวรรค (Space bar) เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
           1.4.2 การย่อหน้าหรือการเว้นวรรคที่ระยะห่างกว่าปกติให้ใช้การตั้งระยะวรรคด้วยขนาดแท็บ (Tab) ห้ามใช้วิธีเคาะ Space bar หลายครั้ง
           1.4.3 การพิมพ์ข้อความภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษและตัวอักษรกับตัวเลขให้เว้นวรรค 1 ครั้ง

2. องค์ประกอบและรูปแบบการเขียนบทความ

องค์ประกอบ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

บทความปริทัศน์

ลักษณะ ขอบข่าย
และรูปแบบของบทความ

งานเขียนทางวิชาการซึ่งกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจนตามหลักวิชาการ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน เป็นบทความที่มีความยาวไม่มากนัก 

บทความวิชาการประกอบด้วย บทนำ เพื่อแสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์ และบทสรุป มีการอ้างอิงและรายการเอกสารอ้างอิงครบถ้วน

งานเขียนทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คำตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปใช้ประโยชน์

บทความวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการค้นคว้าวิจัยในประเด็นปัญหาอย่างเหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย เช่น บทนำหรือประเด็นปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ ผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผล และให้ข้อเสนอแนะ อ้างอิงและรายการเอกสารอ้างอิงครบถ้วน ทั้งนี้อาจนำเสนอโดยจำแนกตามหัวข้อข้างต้น หรืออาจจะประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและสั้น สำหรับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

งานเขียนทางวิชาการที่มีการสังเคราะห์องค์ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากเอกสาร ข้อมูล องค์ความรู้ที่หลากหลายที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมา พัฒนาการ และแนวโน้มของการศึกษาหรือองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ

บทความปริทัศน์ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา พัฒนาการหรือแนวโน้มของประเด็นที่นำเสนอ และบทสรุป

ความยาวของบทความ5-17 หน้า7-17 หน้า5-10 หน้า
ชื่อเรื่อง (ไทย-อังกฤษ)

มี

มี

มี

ชื่อผู้เขียน วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ ต้นสังกัดหรือสถานที่ทำงาน อีเมล (ไทย-อังกฤษ) 

มี

มี

มี

บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า

มี

มี

มี

คำสำคัญ (ไทย-อังกฤษ)

มี

มี

มี

เอกสารอ้างอิง (APA Style 6th ed.)

มี

มี

มี

การพิจารณาบทความผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer review)
ในแต่ละสาขาวิชา
และกองบรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer review)
ในแต่ละสาขาวิชา
และกองบรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer review)
ในแต่ละสาขาวิชา
และกองบรรณาธิการ

3. การส่งต้นฉบับ
     ส่งบทความทางระบบจัดการวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำแนะนำการสมัครสมาชิก คำแนะนำการส่งบทความ)
หมายเหตุ: ผู้เขียนต้องสมัครสมาชิกวารสารอย่างน้อย 1 ปี เมื่อขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสารเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการวารสารจะดำเนินการส่งบทความเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการต่อไป

4. การสมัครสมาชิกวารสาร
     สมัครสมาชิกวารสารได้ที่ แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสาร และชำระเงินค่าสมาชิกวารสารผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี) บัญชีออมทรัพย์ชื่อ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่บัญชี 704-224316-1 พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมายังอีเมล khanitsorn.r@psu.ac.th
หมายเหตุ กองบรรณาธิการวารสารจะแจ้งสถานะสมาชิกให้ทราบทางอีเมลและสามารถตรวจสอบสถานะสมาชิกได้ที่ สมาชิกวารสาร

5. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
     5.1 ผู้เขียนที่ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องสมัครสมาชิกวารสารอย่างน้อย 1 ปี (ปีละ 600 บาท) โดยชำระเงินทันทีที่สมัครสมาชิกวารสาร
     5.2 กรณีที่บทความผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ (Accept) ผู้เขียนต้องชำระเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท โดยชำระเงินหลังจากกระบวนการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการสร็จเรียบร้อยเท่านั้น (กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ)

6. การตอบแทนผู้เขียน
     กองบรรณาธิการจะจัดส่งวารสารฉบับที่ผลงานของผู้เขียนได้รับการตีพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ กรณีที่มีผู้เขียนร่วมกองบรรณาธิการขออนุญาตจัดส่งให้แก่ผู้เขียนชื่อแรก

7. กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

 การสมัครสมาชิกวารสาร (กรณีไม่ส่งบทความ)
     สมัครสมาชิกวารสารได้ที่ แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสาร พร้อมชำระเงินค่าสมาชิกวารสาร อัตราค่าสมาชิกปีละ 600 บาท สามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ
          1) โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี) บัญชีออมทรัพย์ชื่อ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่บัญชี 704-224316-1 และส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมายังอีเมล khanitsorn.r@psu.ac.th
          2) ไปรษณีย์ไทย ส่งถึง นายคณิศร รักจิตร กองบรรณาธิการวารสารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7334-8627เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง

     - แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสาร


คู่มือการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่

     - การสมัครสมาชิกระบบจัดการวารสารวิทยบริการ

     - การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่

     - การตรวจสอบสถานะบทความ

 

แก้ไขล่าสุด 24 มิถุนายน 2563

 

Copyright Notice

1. ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียนและสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อข้อมูลและความคิดเห็นเหล่านั้น

3. ผู้เขียนต้องยินยอมให้บทความของตนซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยบริการทั้งฉบับพิมพ์และฉบับออนไลน์ ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายลิขสิทธิ์

 

Privacy Statement

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์) และต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารหรือแหล่งเผยแพร่อื่นใด บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ