Journal History

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิมพ์เผยแพร่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน เมื่อพ.ศ.2532 โดยมีวาระการจัดพิมพ์เผยแพร่ราย 4 เดือน โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในความรับผิดชอบของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย

วารสารได้ปรับวาระการจัดพิมพ์จากราย 4 เดือน เป็นราย 3 เดือน ตั้งแต่ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2556 และในปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557 วารสารได้ปรับวาระการจัดพิมพ์เป็นราย 4 เดือน อีกครั้ง โดยยังคงวัตถุประสงค์เดิม

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 หรือ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) ตามประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พฤษภาคม 2558)

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 หรือ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563