Journal Contact

Mailing Address

กองบรรณาธิการวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
94000

Principal Contact

นายคณิศร รักจิตร
บรรณาธิการจัดการ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
94000


Phone: 084-997-9826
Fax: 0-7334-8627
Email: khanitsorn.r@psu.ac.th

Support Contact

นางสาวนิชดา ดวงสุริยา
Phone: 080-708-7007
Email: nichada.d@psu.ac.th