วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Academic Services Journal, Prince of Songkla University

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Information and Learning

          วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Academic Services Journal, Prince of Songkla University [ASJ-PSU]) เปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Information and Learning ตั้งแต่ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

          ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Information and Learning สามารถส่งบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/