วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Academic Services Journal, Prince of Songkla University

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Academic Services Journal, Prince of Songkla University

          วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Academic Services Journal, Prince of Songkla University [ASJ-PSU]) ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ทั้งฉบับพิมพ์และฉบับออนไลน์ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 หรือ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2563-2567) จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย โดยบทความทุกเรื่องต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

          ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถศึกษารายละเอียดการส่งบทความได้ที่ แนวทางการพิจารณาและการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์