วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Academic Services Journal, Prince of Songkla University

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Academic Services Journal, Prince of Songkla University

          วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 หรือ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย โดยบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ทุกเรื่องต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งฉบับพิมพ์และฉบับออนไลน์

          ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถศึกษารายละเอียดการส่งบทความได้ที่ แนวทางการพิจารณาและการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์