Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ยุบลพันธ์, ภัทรพร, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Thailand)
ยุบลพันธ์, ภัทรพร, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ยีมะแซ, อิสมาแอ (Thailand)
ยี่สุ่นทรง, อะห์มัด, วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Ahmad Yeesunsong College Studies, Prince of Songkla University Pattani Cam
ยงย่วน, บัญญัติ, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล Banyat Yongyuan National Institute for Child and Family Development, Mahido
ย่อมเต็ม, พระมหาปราชญ์ชยุตม์

รอบคอบ, ณรงค์ศักดิ์, ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Narongsak Rorbkorb Department (Thailand)
รอดการทุกข์, ณัชฎาวรรณ, (การจัดการระบบสุขภาพ) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่ (Thailand)
รอดรักษา, ธฤษณุ (Thailand)
รอดเอี่ยม, อุบลวัลย์
ระดาบุตร, เมทณี (Thailand)
ระเบียบ, ทวีชัย (Thailand)
ระเด่นอาหมัด, นิอัสมา, ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Niasma Raden ahmad Department of Linguistics, Faculty of Humanities, Kasetsart Universit (Thailand)
รักษ์ภาณุสิทธิ์, ฐปรัตน์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Thaparat Rakpanusit Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Pattani Campus (Thailand)
รักจิตร, คณิศร (Thailand)
รักงาม, ชัยพจน์, (Thailand)
รักงาม, ชัยพจน์, อาจารย์ ดร. ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รักงาม, ชัยพจน์, ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รักงาม, ชัยพจน์, อาจารย์ ดร. ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Chaipot Rakngam Dr., Department of Educat
รักงาม, ชัยพจน์ (Thailand)
รังคสิริ, ทิพภากร (Thailand)
รัตรสาร, ละอองดาว (Thailand)
รัตติโชติ, จุไรรัตน์ (Thailand)
รัตนพันธุ์, นนทลี, วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ Nontalee Ratanapant Nakhon Ratchasima College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute
รัตนพิพัฒน์, สุวิดา, (Thailand)

201 - 225 of 998 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>