Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชำนาญกิจ, บัณฑิตา (Thailand)
ชิดเดือน, ยุพดี
ชื่นสุวิมล, บุญยง (Thailand)
ชุนหะศรี, จุฑารัตน์ (Thailand)
ชุมแก้ว, ศุภมาส, กรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Supamas Chumkaew Faculty of Education, Chandrakasem Rajabhat University (Thailand)
ชูกำเนิด, วรลักษณ์, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Woralak Chookamnerd Department of Educational Administration, Faculty of Education, Prince of Songkla University.
ชูกำเนิด, วรลักษณ์ (Thailand)
ชูกำเหนิด, ประภาพร, ภาควิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prapaporn Chukumnerd Department of Nursing Administration, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University (Thailand)
ชูกำเหนิด, ประภาพร, Prapaporn Chukumnerd อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Faculty of Nursing, Prince of Songkla University (Thailand)
ชูกำเหนิด, ประภาพร, สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prapaporn Chukumnerd Division of Nursing Administration, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University (Thailand)
ชูนวล, โสเพ็ญ, รองศาสตรจารย์ ดร. ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Sopen Chunuan Department of Obstetrics, Gynecology and Obstetrics Faculty of Nursing; Prince of Songkla University
ชูลีวรรณ, อุดม
ชูสอน, ประยุทธ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Prayuth Chusorn Department of Educational Administration, Faculty of Education, Khon Kaen University
ชูสุวรรณ, เรชา, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Recha Choosuwan Department of Educational Administration, Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus
ชูสุวรรณ, เรชา, อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชูสุวรรณ, เรชา, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Lecturer, Department of Educational Administration, Prince of Songkla University
ชูสุวรรณ, เรชา, ดร., ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Dr.Recha choosuwan Department of Educational Administration, Faculty of Education Prince of Songkla University, Pattani Campus
ชูสุวรรณ, เรชา, อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี Recha Choosuwan Lecturer, Department of Educational Administration, Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus
ชูเอน, สุชาวลี (Thailand)
ชูแสวง, นวลศิริ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Pol.Capt.Nualsiri Chusawaeng Department of social sciences Faculty of Humanities and Social Sciences Prince of Songkla University, Pattani Campus
ช่วยชูวงศ์, ศุลีพร (Thailand)
ช่วยแก้ว, ธนาภา, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Thanapa Chouykaew Tourism and Hospitality Program, School of Management, Walailak University (Thailand)
ช้างขวัญยืน, อพัชชา, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Apatcha Changkwanyeun Department of Educational Technology and Communications, Faculty of Education, Naresuan University (Thailand)

ซามาตย์, จารุณี, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Dr. Charuni Samat Assistant professor, Department of Computer Education, Faculty of Education, Khon Kaen University,40002, Thailand

ฐานวิเศษ, นันทนา, นักษึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nantana Thanwiset Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Nakhonratchasima Rajabhat University (Thailand)

201 - 225 of 1003 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>