Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

วรรณพิรุณ, ดร.ปณิตา (Thailand)
วรรณพิรุณ, ปณิตา
วรรณพิรุณ, ปณิตา (Thailand)
วราสิทธิชัย, วิบูลย์ (Thailand)
วัฑฒนายน, สุนีย์ (Thailand)
วัฒยากร, เพ็ญศรี, Pensri Wattayakorn พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสตูล (Thailand)
วัฒนชัย, สุชาติ (Thailand)
วัฒนสิน, วุฒิ (Thailand)
วัฒนสิน, วุฒิ, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Woothi Wattanasin Department of Art Educati
วัฒนสิน, วุฒิชัย (Thailand)
วัฒนสิน, สน (Thailand)
วัฒนสิน, ฑมลา (Thailand)
วัฒนาณรงค์, อัจฉรา, รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
วังศานุวัตร, ชูศรี (Thailand)
วันสุไลมาน, อดุลย์ (Thailand)
วันตา, ณัฐพล, 160 หมู่8 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 (Thailand)
วาสนา, ฉวีวรรณ (Thailand)
วาณิชย์ศุภวงศ์, ผ่องศรี, รองศาตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วาณิชย์ศุภวงศ์, ผ่องศรี, รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วาโดร์, อัลยานี, นักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล
วิภาวิน, น้ำทิพย์, แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Namtip Wipawin Information Science, Schools
วิริยะพงศ์, รัชฎา, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Ratchada Wiriyapong Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Naresuan University
วิทยธาดา, ทนงค์ (Thailand)
วิไลรัตน์, สายพิณ (Thailand)
วูวงศ์, วิลาศ, Vilas Wuwongse ศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหิดล Professor, Ph.D., Mahidol University

201 - 225 of 822 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>