Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ระดาบุตร, เมทณี (Thailand)
ระเบียบ, ทวีชัย (Thailand)
ระเด่นอาหมัด, นิอัสมา, ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Niasma Raden ahmad Department of Linguistics, Faculty of Humanities, Kasetsart Universit (Thailand)
รักษ์ภาณุสิทธิ์, ฐปรัตน์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Thaparat Rakpanusit Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Pattani Campus (Thailand)
รักจิตร, คณิศร (Thailand)
รักงาม, ชัยพจน์, (Thailand)
รักงาม, ชัยพจน์, ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รักงาม, ชัยพจน์, อาจารย์ ดร. ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รักงาม, ชัยพจน์, อาจารย์ ดร. ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Chaipot Rakngam Dr., Department of Educat
รักงาม, ชัยพจน์ (Thailand)
รังคสิริ, ทิพภากร (Thailand)
รัตรสาร, ละอองดาว (Thailand)
รัตติโชติ, จุไรรัตน์ (Thailand)
รัตนพิพัฒน์, สุวิดา, (Thailand)
รัตนมุณี, ศุภวรรณ (Thailand)
รัตนวรรณ์, สุกฎ (Thailand)
รัตนคช, สมชาย (Thailand)
รัตนคช, สมชาย, ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
รัตนน้อย, สมศักดิ์ (Thailand)
รินไธสง, อิศรัฏฐ์, ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Idsaratt Rinthaisong Department of Public Administration
รื่นรมย์, อรวดี, นิสิตปริญญา เอกสาขาการจัดการสาธารณะ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา Orrawadee Ruenrom Public Management, (Thailand)
รุจพงษ์จันทร์, ธีรวีร์, บัณฑิตวิทยาลัยด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Thailand)
รุ่งวิชานิวัฒน์, สิริพันธ์ (Thailand)
รุ่งวิชานิวัฒน์, อัญญ์ณิชตา,
รุ่งวิชานิวัฒน์, อัญญ์นิชตา,

201 - 225 of 954 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>