Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

จันทร์ช่วงโชติ, ฐิติมา, สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Thitima Junchoungchot Human development, Mahidol University (Thailand)
จันทร์ทอง, กนก, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จันทร์ทอง, กนก, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Assist.Prof.Kanok Chantong Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จันทร์ทอง, กนก (Thailand)
จันทร์ทอง, กนก, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จันทร์ทอง, ผู้ช่วยศาสตรา� (Thailand)
จันทร์พรหม, ว่าที่ร้อยตรี� (Thailand)
จันทร์พรหม, ไสว (Thailand)
จันทร์อินทร์, ประไพ (Thailand)
จันทร์เกตุ, บุณิกา
จันทร์เมือง, วิไลวรรณ, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Wilaiwan Chanmuang Human Resource Management, Graduate College of Management, Sripatum university (Thailand)
จันทร์แดง, เพ็ญนภา
จันทร์แนม, วิไล, สาขาการจัดการระบบสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Wilai Channaem Student, Master of Science (Health System Management), Health System Management Institute, Prince of Songkla University (Thailand)
จันทร์แย้ม, กานดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kanda Janyam (Thailand)
จันทร์ไสย์, บุญเลิศ (Thailand)
จันทร์ไสย์, เตือนใจ (Thailand)
จันทาภากุล, นงลักษณ์ (Thailand)
จันทโร, เมธี (Thailand)
จันภิลม, นิกร, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Nikorn Janpilom Department of Educational Technology and Communications, Faculty of Education, Naresuan University
จารึกศิลป์, สัจจวัฒน์, ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Satjawat Jarueksil Department of Education, Faculty of Social Science and Humanities, Mahidol University
จำนงศรี, นิศาชล, Nisachol Chamnongsri อาจารย์ ดร. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Lecturer, Ph.D., School of Information Technologies, Suranaree University of Technolog
จำปาทอง, พระมหาสมชาย, ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ (Thailand)
จิตรักมั, วรรณา
จิตร์ภิรมย์ศรี, ศรีสมภพ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Srisompob Jitpiromsri Faculty of Political Science Prince of Songkla University
จิตวิบูลย์, พงษ์ทัช, นักศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Pongtach Chitwiboon Human and Social Development, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University (Thailand)

126 - 150 of 1003 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>