Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

กีรติจำเริญ, วาสนา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Wasana Keeratichamroen Major of Curriculum and Instruction, Facul (Thailand)
กีรติจำเริญ, วาสนา, สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Wasana Keeatichamroen Curriculum and Instruction, Faculty of Educati
ก้องกุล, กรวิกา (Thailand)
ก้อนแพง, ศุภิศา, นักศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิ

ฐาปนธรรมชัย, วราวรรณ (Thailand)
ฐานวิเศษ, นันทนา, นักษึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nantana Thanwiset C (Thailand)

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้, คณะบรรณารักษ์ (Thailand)

ภวัครพันธ์ุ, นิติ (Thailand)
ภักดี, เสาวคนธ์, กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา Sowvakon Pakdee Public Health Technical Officer; Regional Health Promotion
ภักดีบุตร, ดร.จิรวรรณ (Thailand)
ภาคพรต, ณัฐกานต์ (Thailand)
ภู่สุวรรณ, วิเชียร (Thailand)
ภู่สุวรรณ, อารี (Thailand)
ภู่สุวรรณ์, วิเชียร (Thailand)
ภู่จินดา, วิสาขา, รองศาสตราจารย์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Wisakha Phoochinda School of Environme
ภู่งามดี, สกนธ์ (Thailand)
ภู่นาค, วรรณวิมล (Thailand)

มังคละ, เยาวพา
มากบุญ, พรพรรณ
มามุ่งปณิธาน, ชยกร (Thailand)
มาศวิวัฒน์, เขมณัฏฐ์, บุคลากรชำนาญการ งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Khemmanat Matwiwat (Thailand)
มาคีรี, คคนางค์, ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kakanang Makeeree Department of Public Administration, F (Thailand)
มิลินทางกูร, สุวลี (Thailand)
มิ่งขวัญ, ปัฐพล, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (Thailand)
มิ่งเจริญพร, สุนันทา (Thailand)

126 - 150 of 864 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>