Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พุฒิรุ่งโรจน์, อารีรัตน์, นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Thailand)
พู่สกุลสถาพร, ภาคภูมิ (Thailand)
พงษ์บริบูรณ์, ยาใจ (Thailand)
พงษ์พันธ์, พระวิจักร์, นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย (Thailand)
พนาวิวัฒน์, วีรชาติ (Thailand)
พ่วงรอด, กฤษดี, นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kritsadee P

กระมุท, ปราโมทย์ (Thailand)
กระโหมวงศ์, มัณฑนา, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Thailand)
กรุงแก้ว, วิกรม, นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Wikrom Krungkweo Student, Depar (Thailand)
กลันทปุระ, อรนันท์,
กลิ่นสีงาม, เบญจพร, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Benjaporn Klinsringam Graduate College of Management, Sripatum University (Thailand)
กลีบบัว, สุธาทิพย์, สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล Suthatip (Thailand)
กล่ำเพ็ชร, อัญชลี (Thailand)
กล่ำเทศ, จินตนา, Jintana Klamtet ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Faculty of Science, Naresuan University
กัลยา, ศตพล, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Satapol Kunlaya Department of Educational Technology
กัลปาลี, วศโอม (Thailand)
กัณพิพัฒน์, รัฐกานต์ (Thailand)
(Thailand)
กาโร, ดนัยศักดิ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Danaisak Karo Computer Education, Faculty of Education, Phuket Rajabhat
กิมาคม, จุฑารัตน์, บรรณารักษ์ ระดับ 6 หอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ (Thailand)
กิจระการ, เผชิญ (Thailand)
กิจสุขจิต, ปวริศร์, Mahidol University (Thailand)
กิจเกื้อกูล, สิรินภา,
กิตติถาวร, อณัณญา, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศา (Thailand)
กุลาชัย, ไวพจน์, Faculty of Political Science and Law Burapha University (Thailand)

126 - 150 of 998 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>