โมเดลเชิงสาเหตุจิตสาธารณะของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมือง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คคนางค์ มาคีรี, อิศรัฏฐ์ รินไธสง

Abstract


การศึกษานี้เพื่อศึกษาระดับจิตสาธารณะของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมือง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตสาธารณะของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมือง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลเมืองในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 308 คน จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL

ผลการวิจัยพบว่า จิตสาธารณะของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมือง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมาก และโมเดลเชิงสาเหตุจิตสาธารณะมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า X2=.00, CFI=1.00, RMR=.00 และ RMSEA=.00 ตัวแปรจิตสาธารณะได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรเจตคติต่อจิตสาธารณะและตัวแปร
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ .80, .16 และ .07 ตามลำดับ ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม ผ่านตัวแปรเจตคติต่อจิตสาธารณะ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ .23 และ .04 ตามลำดับ ตัวแปรเชิงสาเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรจิตสาธารณะ ตัวแปรเจตคติต่อจิตสาธารณะ และตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมได้ร้อยละ 90, 19 และ 5 ตามลำดับ

คำสำคัญ: โมเดลเชิงสาเหตุ, จิตสาธารณะ, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 

The objectives of this study were to investigate the level of public mind among civil defense volunteers of Town Municipalities in Hat Yai District, Songkhla Province, and to develop a causal model of public mind among civil defense volunteers of Town Municipalities in Hat Yai District, Songkhla Province. The sample group consisted of 280 civil defense volunteers recruited using stratified random sampling, and the research instrument was a five-level rating scale. Data were analyzed with mean, standard deviation, and structural equation modeling with LISREL.

The study found that the level of public mind among civil defense volunteers of Town Municipalities in Hat Yai District, Songkhla Province was at a very high level. The causal model of the civil defense volunteers was well fitted to empirical data (X2=.00, CFI=1.00, RMR=.00 and RMSEA=.00). The public mind variable was directly influenced by social support, attitude towards public mind, and future orientation and self-control variables, with the path coefficient values .80, .16, and .07, respectively. The causal variables in the model could together explain the variances of the public mind variable, the attitude towards the public mindedness variable, and the social support variable at 90, 19, and 5 percent, respectively.

Keywords: causal model, public mind, civil defense volunteers


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2017.29

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus