ยุทธศาสตร์การพัฒนาการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก กรณีศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

จำลอง อนันตสุข

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ปัญหา อุปสรรค และค้นหาองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อการพัฒนาการถ่ายทอดสด ตลอดจนจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก กรณีศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 15 ราย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 5 ราย ผู้บริหารบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนผู้สนับสนุนหลักในการถ่ายทอดสด ทั้งสิ้น 8 ราย ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญถูกคัดเลือกแบบเจาะจง ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบความคิดเห็น และลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์อีกครั้ง ด้วยการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก กรณีศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 318 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่าการวิเคราะห์เนื้อหาในลักษณะของการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงตรรกะ เพื่อตีความข้อมูลในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก กรณีศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถิติที่ใช้ในการวิจัยในเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า การพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพ เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก กรณีศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ลีก ยังมีแง่มุมต่างๆ ที่มีความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจการถ่ายทอดการกีฬาและการบันเทิง อาทิเช่น การบริหารและการจัดการแบบมืออาชีพ งบประมาณ กาการตลาด เทคโนโลยี อุปกรณ์การสื่อสาร และการศึกษาด้านมุมกล้อง ตลอดจนด้านทรัพยากรมนุษย์

ผู้วิจัยนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างรวดเร็ว
2. สร้างนวัตกรรมในการผลิตรายการ ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
3. ด้านการพัฒนาตามเงื่อนไขความต้องการของผู้บริโภค
4. การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรและการวัดผลจากการปฏิบัติการ
5. การผู้นำการเปลี่ยนแปลงเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก 

ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ด้วยวิธีเชิงปริมาณพบว่ายุทธศาสตร์ การพัฒนาการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก กรณีศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์นั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่ผู้เกี่ยวข้องยอมรับและมีความคิดเห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ควรนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในการพัฒนาการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก

คำสำคัญ: การพัฒนาการถ่ายทอดสด ไทยพรีเมียร์ลีก การติดต่อสื่อสารการตลาด


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus