ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เต็มดวง เศวตจินดา

Abstract


ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus