ศึกษาสภาพและป้ญหาการใช้สื่อการสอน วิชาศาสนาของครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.คณิตา นิจจรัลกุล

Abstract


ศึกษาสภาพและป้ญหาการใช้สื่อการสอน วิชาศาสนาของครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus