การเตรียมการของห้องสมุดในการเข้าร่วมเครือข่ายด้านมาตรฐานโครงสร้างระเบียนทางบรรณานุกรม

อุทัย ทุติยะโพธิ์

Abstract


การเตรียมการของห้องสมุดในการเข้าร่วมเครือข่ายด้านมาตรฐานโครงสร้างระเบียนทางบรรณานุกรม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus