ความพึงพอใจต่อการจัดอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ของการส่งเสริม เผยแพร่และวิจัย

ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์

Abstract


ความพึงพอใจต่อการจัดอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ของการส่งเสริม เผยแพร่และวิจัย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus