การให้บริการบรรณานุกรรมเฉพาะเรื่อง กรณีศึกษา: ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สินีนาฏ สมบูรณ์เอนก

Abstract


การให้บริการบรรณานุกรรมเฉพาะเรื่อง กรณีศึกษา: ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus