ความคิดเห็นของบรรณารักษ์งานเทคนิคกับการให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า: กรณีศึกษา ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ชูศรี วังศานุวัตร

Abstract


ความคิดเห็นของบรรณารักษ์งานเทคนิคกับการให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า: กรณีศึกษา ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus