ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์, เยาวพร ศานติวิวัฒน์

Abstract


ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รวบรวมสารนิเทศหลากหลายสนองความต้องการแก่ผู้ใช้ทุกระดับ (วาลี ฐาปนวงศ์ศานติ, 2536) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากจะมีหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือวัสดุต่างๆ ทุกแขนงวิชาไว้บริการชุมชนมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีห้องสมุดสาขาหรือห้องสมุดคณะที่ทำหน้าที่รวบรวมหนังสือ และวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งพิมพ์เฉพาะสาขาวิชา ตลอดจนจัดบริการต่างๆ ให้แก่นิสิตนักศึกษา อาจารย์ในแต่ละคณะ ทั้งหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ ต่างก็มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย (อุไรวรรณ พะมณี, 2535)

วาลี ฐาปนวงศ์ศานติ (2536) มีความเห็นว่า หัวใจของห้องสมุดคือ งานบริการ ถ้าผู้ใช้ค้นหาข้อมูลไม่ได้ ติดขัดกับระบบหรือวิธีบริการที่ไม่คล่องตัว ผู้ใช้ย่อมไม่พอใจและเลิกใช้บริการ งานห้องสมุดก็คงยุติ ไม่สามารถดำเนินไปโดยไม่มีผู้ใช้บริการ ในบทบาทของการบริการห้องสมุดตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ตอนที่ 6 ได้กล่าวเกี่ยวกับการบริการไว้ว่า ห้องสมุดต้องมีการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ ได้ก่อตั้งพร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2523 มีหน้าที่ในการจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความสะดวก รวดเร็ว


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus