รายการวิทยุ: ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2548

มนตรี มีเนียม

Abstract


การวิจัยเรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการรับฟัง ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ฟังรายการวิทยุของผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ฟังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี F.M. 107.25 MHz จำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 78.66 ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. สภาพการรับฟังรายการของผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.60 มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 41.50 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 42.40 อาชีพนักเรียนและนักศึกษา ร้อยละ 58.50 รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร้อยละ 76.30 เวลาที่ผู้ฟังชอบเปิดรับฟัง เวลา 21.00-24.00 น. ร้อยละ 47.90 สถานที่ที่ผู้ฟังชอบเปิดรับฟังที่บ้าน ร้อยละ 91.50 เหตุผลที่ผู้ฟังชอบเปิดรับฟัง คือแสวงหาความรู้ข่าวสาร ร้อยละ 52.10


2. ความพึงพอใจของผู้ฟังต่อรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า
2.1 รายการข่าว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการข่าวจาก INN และรายการร่วมด้วยช่วยกัน อยู่ในระดับมาก
2.2 รายการวิชาการ 25 นาที โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สุขภาพดีไม่มีขาย อยู่ในระดับ มากที่สุด
2.3 รายการวิชาการ 3 นาที โดยภาพรวมอยู่ระดับ มาก แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการภาษาอังกฤษน่ารู้ อยู่ในระดับมาก
2.4 รายการบันเทิง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการเลิฟเรดิโอ เวลา 09.00-09.35 น. ดำเนินรายการโดย นางสาวกอบกุล ลัพธวรรณ อยู่ในระดับมาก


3. รายการที่ผู้ฟังต้องการให้เพิ่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการข่าวและวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน

4. ข้อเสนอแนะ ควรมีรายการที่เสนอ การละเล่นซึ่งเป็นศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน การทำอาหาร ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ แนะสถานที่ท่องเที่ยว


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus