เปิดโลกระบบเครือข่ายไร้สาย 2

อำนาจ สุคนเขตร์

Abstract


ตอนที่ 2 สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายไร้สาย

สถาปัตยกรรมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐานของระบบเปิด ประกอบด้วย 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่ Physical Layer, Data Link Layer และ Network Layer


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus