เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ในองค์กร

ลัดดา เจียมจิตต์ตรง, ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล, ปรัชญนันท์ นิลสุข

Abstract


ปัจจุบันประเทศไทยของเรากำลังก้าวสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) แหล่งความรู้มีอยู่มากมาย ความรู้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นและเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งอำนาจและทรัพย์สิน เพื่อก้าวไปสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ต้องอาศัย การสร้าง การกระจาย และการใช้ความรู้เป็นแรงขับเคลื่อน หลักที่ทำให้สังคมเกิดการเจริญเติบโต การที่องค์กรจะอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ได้นั้น จำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานโดยเน้นการใช้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) เช่น ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เทคโนโลยี ให้มากขึ้นกว่าการใช้สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible assets) เช่น อุปกรณ์สำนักงาน ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ อาคารสำนักงาน นอกจากความรู้ดังกล่าวแล้ว ยังจำเป็นต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Create-based) มากว่าการใช้ทุน (Capital-based)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus