บทบาทของสื่อหนังสื่อพิมพ์ในการรณรงณ์ ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้

สุภลาภ เกาไศยาภรณ์

Abstract


ถูกระงับการเผยแพร่ เนื่องจากบทความมีการละเมิดลิขสิทธิ์

 

 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยถือเป็นเขตพื้นที่ที่มีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างจากภาคอื่นของประเทศด้วยความที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และลักษณะพิเศษอันเนื่องมาจากบริบทของสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามและดำรงวิถีชีวิตในวัฒนธรรมมลายู ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี โดยปรากฏให้เห็นทั้งด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ตลอดจนการศึกษา เช่น การสืบทอดวัฒนธรรมภาษามลายูท้องถิ่นในโรงเรียนสอนศาสนา โดยมีการหล่อหลอมเยาวชนไทยมุสลิมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus