บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ แบบออนไลน์

กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

Abstract


หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นแหล่งจัดหา รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศในสาขาวิชาต่างๆ มีบทบาทและเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาโดยมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการ หอสมุดจึงมีภาระหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรหรือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ จัดซื้อหนังสือ และตำราที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ห้องสมุดได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เสนอ ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อจัดหาเข้าหอสมุดด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ เชิญร้านค้ามาออกร้านเป็นประจำทุกปี หรือการนำคณาจารย์ไปคัดเลือกหนังสือตามร้านค้าต่างๆ การจัดส่งรายการหนังสือไปยังคณะหรือ ภาควิชา ตลอดจนการเสนอทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของหอสมุด เพื่อให้สามารถจัดหาสื่อ สารสนเทศที่ทันสมัยและสอดคล้องตรงความต้องการของผู้ใช้ และเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับงบประมาณ และหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการดำเนินการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus