การใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของบุคคลภายนอก

จันทิมา จริยวัตกุล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ความพึงพอใจ ความต้องการของบุคคลภายนอก และความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ขอบเขต รูปแบบวิธีการ และระเบียบในการให้บริการแก่บุคคลภายนอก กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิกหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จำนวน 275 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.966 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า
1. บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นเพศหญิง มีอายุ 10 - 20 ปี กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมาอายุ 21-30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สิ่งจูงใจที่มาใช้ห้องสมุดเพราะมีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ มีความถี่ในการเข้าใช้ไม่แน่นอน ใช้ห้องสมุด 1-2 ชั่วโมง/วัน และมาใช้ห้องสมุดในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อมาใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ปัญหาในการใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าทรัพยากรสารสนเทศและบริการที่ต้องการอยู่ที่ไหน มีความพึงพอใจในการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และมีความต้องการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศในระดับมาก

2. บุคคลภายนอกเห็นด้วยด้านนโยบายการให้มีบริการแก่บุคคลภายนอกมาใช้บริการได้และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ชุมชน ด้านขอบเขตการให้บริการพบว่า ห้องสมุดควรให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ด้านรูปแบบวิธีการให้บริการพบว่าควรจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ง่าย ด้านระเบียบการให้บริการพบว่า ควรจัดให้มีระเบียบเพิ่มให้บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นด้านการให้บริการทุกหน่วยของห้องสมุด

คำสำคัญ: การใช้บริการ, บุคคลภายนอก, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus