ผลกระทบจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบ: กรณีศึกษาเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

สุกฎ รัตนวรรณ์

Abstract


ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ตั้งของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ มักจะเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาในด้านเศรษฐกิจและการค้าเพียงอย่างเดียว คือเพื่อแก้ปัญหาการล่มสลายของธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมหรือโชว์ห่วย แต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ได้จากการศึกษาและวิจัยนั้นยังมีอีกหลายด้าน เพื่อความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น จึงควรมีการศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดมาตรการควบคุมร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ จากการศึกษาโดยการสำรวจพื้นที่และแบบสอบถามในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวงศ์สว่างและเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาประชาชื่น พบว่า ปัญหาการจราจรหนาแน่นและการจราจรติดขัดบริเวณโดยรอบร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ นับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบและมีสาเหตุของปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ศึกษาทั้งสองแห่ง และจากการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ พบว่า มีมาตรการที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นจึงควรเสนอแนะมาตรการอื่นๆ เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

คำสำคัญ : ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้อยู่อาศัยโดยรอบ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus