คำแนะนำในการเตรียมและการส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ

อัญชลี กล่ำเพ็ชร, จุฑารัตน์ ปานผดุง

Abstract


วารสารวิทยบริการ ดำเนินการโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ และผู้สนใจ เผยแพร่ความรู้ และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการของสำนักวิทยบริการมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus