Virtual Box

อำนาจ สุคนเขตร์

Abstract


Virtual Box คืออะไร

Virtual Box คือ โปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ มีการแบ่งทรัพยากรต่างๆ เช่น หน่วยประมาวลผล หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง หน่วยแสดงผลทางจอภาพ เป็นต้น จากเครื่องหลัก (Host) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้จำลองขึ้นมา (Guest) ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้ไลเซนส์แบบ GNU General Public License (GPL)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus