ความต้องการและแนวทางในการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุด้านอาชีพ: โครงการส่งเสริมอาชีพพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อภิษฎา เหล่าวัฒนพงษ์

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอแนวทางในการดำเนินนโยบายด้านการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยศึกษาจากผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และศึกษาจากบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการวิจัย

ผลการศึกษา ในด้านความต้องการของผู้สูงอายุในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพพบว่าผู้สูงอายุต้องการเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับสังคม และชนิดของโครงการที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดคือ โครงการที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรม อีกทั้งผู้สูงอายุยังต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดำเนินการในส่วนของการตลาดภายหลัง การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพในลักษณะของการให้ภาครัฐจัดหางานให้โดยภาครัฐให้ทุนแก่ผู้สูงอายุ ในด้านของปัญหาในการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่าผู้สูงอายุมีข้อจำกัดส่วนบุคคลทางด้านเวลามากที่สุด ทั้งนี้ในส่วนของการเข้าถึงหน่วยงาน ผู้สูงอายุเห็นว่าความไม่สะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นปัญหามากที่สุด ในด้านแนวทางในการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุด้านอาชีพ โครงการส่งเสริมอาชีพ พื้นที่กรุงเทพมหานคร แม้ในด้านของบทบาทจากผลการศึกษาที่พบว่าผู้สูงอายุแทบจะไม่ต้องการมีบทบาทใดๆในสังคม แต่ผู้สูงอายุยังมีความต้องการในการทำกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุได้เข้าสังคมและกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง ตามลำดับ ซึ่งผู้สูงอายุเองเห็นว่าโครงการส่งเสริมอาชีพมีประโยชน์ต่อพวกเขาในด้านจุดมุ่งหมายทางสังคมและด้านผลตอบเทนปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งตรงกับความต้องการกิจกรรมของผู้สูงอายุ ดังนั้นในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพควรดำเนินในลักษณะของการนันทนาการเพื่อการเข้าสังคม แต่ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ อีกทั้งควรมีการจัดสรรด้านการตลาดภายหลังการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุสามารถหารายได้ได้ด้วยตนเองทางหนึ่ง

คำสำคัญ : สวัสดิการสังคม, โครงการส่งเสริมอาชีพ, ผู้สูงอายุ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus