การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ : บทบาทและความสำคัญของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน

ศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ์

Abstract


ในปัจจุบันสื่อต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยผู้เรียนภาษาสามารถอ่านข่าวผ่านหน้าเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ สนทนาออนไลน์กับชาวต่างชาติ โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์หรือฟังเพลงภาษาต่างประเทศออนไลน์ เขียนโต้ตอบอีเมลกับชาวต่างชาติ รวมถึงการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ที่เรียกว่าเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นว่าการเรียนภาษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสอนในชั้นเรียนของครูผู้สอนเท่านั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ที่ใดก็ตาม อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้ รับรู้ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแทนการจำกัดด้านเวลาและสถานที่เรียนการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานจะมีประสิทธิภาพต้องขึ้นอยู่กับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน (Brown, Collins, และ Duguid, 1989)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus