ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยหนังสือเล็กทรอนิกส์

อำนาจ สุคนเขตร์, พิเชษฐ เพียรเจริญ

Abstract


การจัดการศึกษาปัจจุบันมุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามผู้สอนต้องมีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำหรือจัดหาสื่อหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมากมายมาใช้พัฒนาสื่อการเรียนให้มีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ประกอบกับการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่สื่อการเรียนการสอนไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบของตำราหรือใบความรู้อีกต่อไป

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนและผู้สอนเป็นอย่างมาก ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้ครบตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้สอนไม่สามารถเดินทางเข้าโรงเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้ ทำให้ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus