ระบบการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ (Multi Classification Scheme) กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์

Abstract


การวิจัยเรื่อง ระบบการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ (Multi Classification Scheme) กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาทัศนคติต่อระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ (Multi Classification Scheme) ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พบว่า บุคลากรตำแหน่งประเภทบริหาร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ บุคลากรตำแหน่งอำนวยการ บุคลากรตำแหน่งวิชาการ และกลุ่มที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่ำที่สุดคือ บุคลากรตำแหน่งทั่วไป และ 3) ทัศนคติต่อระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ (Multi Classification Scheme) ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมบุคลากรมีทัศนคติต่อระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ระดับปานกลางทุกข้อ โดยพบว่า ประเด็นในเรื่อง การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากหน่วยงานยังคงมีปัญหาด้านการย้ายข้ามสายงาน และปัญหาเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง อีกทั้งผลการวิจัยยังพบว่า บุคลากรต้องการให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความระตือรือร้นในการทำงานและเป็นการสร้างลักษณะการทำงานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : ระบบการจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ (Multi Classification Scheme) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus