ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกระทำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ดาบตำรวจปัญญา จันทรสุขโข

Abstract


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการกระทำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการกระทำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการกระทำผิดกับลักษณะการกระทำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผลการวิจัยพบว่า 1) ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จำนวนครั้งที่เคยกระทำผิดกฎจราจรและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับ การมีหรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จำนวนปีที่มีใบอนุญาตขับขี่ แหล่งที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และปัจจัยด้านพฤติกรรมการขับขี่ ได้แก่ การไม่เห็นเจ้าพนักงานตำรวจจราจร เมาสุรา ไม่เคารพกฎจราจร การไม่ชำนาญเส้นทาง ความรีบร้อน ไม่มีเจตนาหรือเพราะความไม่รู้ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดกฎจราจรอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ในด้านปัจจัยด้านวิศวกรรม ได้แก่ ความไม่ชัดเจนของสัญญาณไฟจราจร และความไม่ชัดเจนของเครื่องหมายจราจร มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดกฎจราจรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การกระทำผิดกฎจราจรส่วนใหญ่เกิดจาก (1) ข้อจำกัดทางกายภาพของเส้นทางการจราจร (2) สัญญาณไฟ/ป้ายแสดงเครื่องหมายจราจรไม่มีความชัดเจน และสังเกตได้ยาก (3) ความเข้าใจผิดของผู้กระทำผิดกฎจราจร และ (4) ความรีบร้อนของผู้กระทำผิดกฎจราจร สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ (1) ควรมีการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรให้มีความชัดเจนในเรื่องระยะเวลาการให้สัญญาณให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของปริมาณรถในแต่ละด้าน พร้อมทั้งมีการติดตั้งป้ายเตือนให้ทราบว่ามีสัญญาณไฟจราจรข้างหน้าที่สามารถเห็นได้ง่าย และ (2) ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่รถตามกฎจราจรและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายจราจร

คำสำคัญ : การกระทำผิดกฎจราจร ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus