พฤติกรรมของแม่บ้านในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในอาคารที่พักอาศัย ของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทิพย์วรรณ สุพิเพชร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของแม่บ้านในอาคารที่พักอาศัยของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของแม่บ้าน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีขอบเขตการวิจัยเพื่อมุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของแม่บ้าน จำนวน 300 ครัวเรือน และมีระยะเวลาพักอาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Package for Social Sciences) โดยใช้สถิติอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และการวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย คือ ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพทางสังคม การรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง และความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของแม่บ้าน คือ การขาดการรับรู้ข่าวสารและการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย รวมทั้งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีนโยบายในดำเนินงานเพื่อเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการมีพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ส่วนข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การประชาสัมพันธ์โดยการใช้ช่องทางผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกต้องให้แก่แม่บ้านอย่างทั่วถึง ตลอดจนพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมและการฝึกอบรม เพื่อเป็นการสร้างเสริมการมีพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้แก่แม่บ้านได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : พฤติกรรม ขยะมูลฝอย อาคารที่พักอาศัย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus