ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ จังหวัดราชบุรี

เจิมจิต แย้มผกา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพกรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ จังหวัดราชบุรี และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ จังหวัดราชบุรี จำนวน 440 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีหลายขั้นตอนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว

ผลการวิจัยปรากฏว่า การเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ จังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับปานกลาง ตัวแปรเพศ อายุและวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว มีผลต่อการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ ที่ระดับ 0.05 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมีผลต่อการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพที่ระดับ 0.01 อาชีพ ระดับการศึกษาการให้คุณค่าเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลต่อการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพที่ระดับ 0.001 โดยกลุ่มตัวอย่างระบุว่าปัญหาขยะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ถูกทำลายเป็นปัญหาอุปสรรคและเสนอให้มีการรณรงค์เรื่องความสะอาด การอนุรักษ์ลิงในพื้นที่ การจำกัดเวลาหรือจำนวนคนในการเข้าชมภายในถ้ำต่อ 1 วัน และเพิ่มจำนวนมัคคุเทศก์

คำสำคัญ : นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus