ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง

วาสนา ศิริมงคล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตระหนักและปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อทำให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง ที่จดทะเบียนประกอบการกับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง ในปีพ.ศ. 2553 ทั้งหมดจำนวน 249โรงงาน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปางมีความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง โดยมีความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศในระดับปานกลางและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางดินในระดับต่ำ เมื่อทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา สถานภาพการประกอบการ ขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทของผลิตภัณฑ์ รายได้ต่อปีของโรงงานอุตสาหกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ปัจจัยระยะเวลาที่ประกอบกิจการ มีผลต่อความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัญหาอุปสรรคในการเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม คือ การขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม การไม่ให้ความสำคัญกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตเซรามิกของผู้ประกอบการบางราย ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลข่าวสารของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมน้อย การขาดแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ หน่วยงานรัฐควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตเซรามิกและจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมทางสื่อทุกประเภท และสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตเซรามิก

คำสำคัญ : ความตระหนัก ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ เซรามิก


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus