ปฏิบัติการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ฉมาพร หนูเพชร, ปรียา แก้วพิมล

Abstract


การวิจัยเชิงคุณภาพแบบบรรยาย เรื่องปฏิบัติการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิดของนักศึกษาพยาบาล ผู้ให้ข้อมูลคือนักศึกษาพยาบาลจำนวน 35 ราย ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามคำถามปลายเปิด ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)

ผลการศึกษาพบว่าจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิดทำให้นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะการดูแลเชิงวัฒนธรรมครอบคลุมสมรรถนะหลักคือ การตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม การมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม การมีทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการต่างวัฒนธรรม และความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ผลการวิจัยนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ต่อไป

คำสำคัญ: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม, การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด, นักศึกษาพยาบาล

 

This descriptive qualitative research aimed to explore transcultural nursing practice among nursing students during clinical practice for maternal and newborn course. The 35 participants were purposively selected from the third year nursing students who had registered the Maternal and Newborn Practicum course in academic year of 2017. Data were collected by open-ended questionnaires which has passed the content validation by experts. Data analyzed by descriptive statistics and content analysis.

The results of the study showed that from teaching and learning in maternal and newborn nursing practice courses enhanced transcultural competency including cultural awareness, cultural knowledge, cultural skill, cultural encounter, and cultural desire. The research results are used for teaching and learning with aim of improve the learning outcomes.

Keywords: transcultural nursing, maternal and newborn nursing, nursing students


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2020.17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus