การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โยธิน ธีระนันท์, สุมาลี ชัยเจริญ

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ จำนวน 6 ท่าน 2) นักเรียน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ใช้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 คน สำหรับการศึกษาบริบทการใช้งาน รูปแบบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงพัฒนา ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการออกแบบ 2) กระบวนการพัฒนา และ 3) กระบวนการประเมิน โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) โดยศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ 3) ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ 4) ศึกษาสภาพบริบท 5) ประเมินประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปตีความและบรรยายเชิงวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) แหล่งเรียนรู้ 3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) ศูนย์ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 5) ฐานการช่วยเหลือ และ 6) การโค้ช และผลการประเมินประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายฯ

คำสำคัญ: สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์, การคิดสร้างสรรค์

 

The objective of the research was to design and develop the learning environment on a network developed in accordance with the constructivist approach to enhance creativity of Mathayom 3 students or Grade 9 students. The target groups were 1) 6 experts in the assessment of the learning environment on the network 2) 35 Mattayom 3 students studying in semester 1 of academic year 2018 at Nam Phong Sueksa School, Nam Phong District, Khon Kaen Province, Thailand in order to investigate the context usage. The model used in this research was developmental research consisting of 3 processes which were 1) design process 2) development process and 3) evaluation process. The processes of data collection were 1) studying the principles, theories, and related researches. 2) synthesizing design concepts, 3) designing the learning environment on the network, 4) studying the context, 5) evaluating the effectiveness of the learning environment on the network, analyzing data by summarizing, interpreting, and analyzing, respectively.

The findings revealed that learning environment on the network consisted of 6 components which are 1) problem situations 2) learning resources 3) exchange of learning 4) creative thinking center 5) support base and 6) coaching. According to the results of the environmental performance assessment on learning on the network, the experts found that it was suitable in all 3 areas, namely, content, media on the network and environmental design on the network.

Keywords: learning environment on a network, Constructivist theory, creative thinking


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2020.4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus