เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยการใช้โปรแกรมดนตรีสำเร็จรูปในการสอน วิชาดนตรีปฏิบัติ (เครื่องเป่า) โรงเรียนพลวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พัชรี สุวรรณธาดา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของ
โปรแกรมดนตรีสำเร็จรูป ใน6ด้านได้แก่ (1) ความแม่นยำของการบรรเลงโน้ต (2) ความแม่นยำของเครื่องหมายต่างๆที่ปรากฏในบทเพลง (3) ความคงที่ของจังหวะ (4) การแบ่งวรรคตอนในบทเพลง (5) ความไพเราะความเข้าใจในบทเพลง และ (6)นักเรียนสามารถบรรเลงบทเพลงเข้ากับดนตรีประกอบได้เป็นอย่างดี ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ใช้โปรแกรมดนตรีสำเร็จรูป 10 คน และกลุ่มที่ไม่ใช้โปรแกรมดนตรีสำเร็จรูป 10 คน ซึ่งใช้แผนการสอน แบบทดสอบ เกณฑ์การประเมิน แบบเดียวกัน และระยะเวลาในการเรียนเท่ากัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่โปรแกรมดนตรีสำเร็จรูป และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย หาค่าประสิทธิภาพ KW – CAI ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความแปรปรวน(SและS2) T-Test แบบ Equal Variance assumed เทียบตารางหาค่าวิกฤติ แบบ Two Tail ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.01 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของกลุ่มนักเรียนที่ใช้โปรแกรมดนตรีสำเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์ดีกว่ากลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช้โปรแกรมดนตรีสำเร็จรูปในทุกๆด้าน มีค่าประสิทธิภาพพบว่า โปรแกรมดนตรีมีประสิทธิภาพมากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80 เปอร์เซ็นต์ 2) จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มนักเรียนที่ใช้พบว่า โปรแกรมดนตรีสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพทั้ง 6 ด้าน โดยด้านที่มากที่สุด คือ นักเรียนสามารถเล่นบทเพลงเข้ากับดนตรีประกอบได้เป็นอย่างดี 3) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มนักเรียนที่ใช้โปรแกรมดนตรีสำเร็จรูปจะมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีกว่ากลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช้โปรแกรมดนตรีสมาร์ทมิวสิค โดยด้านที่มีค่าความแตกต่างมากที่สุดคือด้านความคงที่ของ
จังหวะ และด้านที่มีความแตกต่างกันน้อยที่สุดคือ ความแม่นยำของเครื่องหมายต่างๆที่ปรากฏในบทเพลง โดยรวมแล้วกลุ่มนักเรียนที่ใช้โปรแกรมดนตรีสำเร็จรูปนี้มีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01

คำสำคัญ : โปรแกรมดนตรีสำเร็จรูป, โรงเรียนพลวิทยา, วิชาดนตรีปฏิบัติ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus